Østfoldkatten

Vedtekter

ØSTFOLDKATTENS VEDTEKTER

1. Østfoldkatten er stiftet den 11. desember 1985, og er gjennom NORSK

RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND (NRR) tilsluttet og godkjent av FEDERATION

INTERNATIONALE FELINE (FIFè) og omfattes således av de lover og regler som gjelder der.

I. FORMÅL

2. Østfoldkatten er en klubb for alle kattevenner. Foreningens formål er å fremme kjennskap til

kontrollert rasekattavl, og arbeide for kattens og kattesakens beste for å høyne kattens

generelle status i vårt samfunn. Herunder gjennom foredrag, diskusjoner og forskjellige

praktiske tiltak opplyse om

 1. Stell og pleie av katten, samt

 2. Påse at medlemmene driver med et oppdrett som er til gavn for rasekattene og

 3. Avholde utstillinger i klubbens regi.

II. MEDLEMSKAP

3. Rett til å bli medlem har alle som er interessert i katter og klubbens virksomhet. Nye

medlemmer kan behandles av styret. Nye medlemmer protokollføres.

4. Æresmedlem kan den bli som ved særlig innsats har gjort seg fortjent til dette ved sitt arbeide for

klubben eller kattesaken.

Man kan kun innvoteres som æresmedlem på generalforsamlingen, og da med 2/3 flertall.

5. Kontingenten fastsetts av generalforsamlingen og betales normalt for ett kalenderår.

Passive medlemmer og familiemedlemmer betaler redusert kontingent.

Med passiv og familiemedlem menes medlem som verken stiller ut katt eller driver avl.

(Det gjøres unntak for å stille ut katter på klubbens egen utstilling)

Ved felleseie av katt/oppdrett er det nok at en av personene som står oppført som eier, betaler

kontingent som aktiv medlem. Den/de andre i husholdningen kan betale som familiemedlem.

Den som melder seg inn i klubben i perioden 1/9-30/11, betaler halv kontingent. Den som melder

seg inn i klubben f.o.m. 1/12, betaler full kontingent som gjelder ut året og det påfølgende år

III. ØSTFOLDKATTENS ORGANER OG DERES OPPGAVER

GENERALFORSAMLINGEN

6. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den kan ta opp og fatte vedtak i enhver sak

som vedkommer foreningen. De saker som er nevnt i paragrafene 4 og 19 kan utelukkende tas opp på

generalforsamlingen.

Det sammen gjelder de sakene som er nevnt i paragrafene 37,4 ledd og i 41.

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. I særlige tilfeller kan likevel et ikke medlem få

adgang dersom 3/4 av de frammøtte er enig i dette.

Berusede personer kan bortvises fra generalforsamlingen. Ordstyrer bestemmer dette.

2.

Det serveres ikke alkohol i klubbens regi under generalforsamlingen.

7. Hvert kalenderår avholdes en ordinær generalforsamling innen den 31 januar.

Kunngjøring av generalforsamlingsdatoen og av de verv som står på valg, skjer minst 45 dager

før den endelige innkallelsen. Frist for innsendelse av forslag skal også være med.

Den endelige innkallelse til ordinær generalforsamling kunngjøres med minst 14 dagers varsel.

Innkallelsen skal inneholde alle de saker som skal behandles.

8. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret når dette finner det påkrevd. Dessuten kan 1/6

av medlemmene innmeldt senest 31/2 året før, ved skriftlig krav pålegge styret å innkalle til

ekstraordinær generalforsamling.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling med dagsorden skjer med den i paragraf 7, 3. og 4 ledd

angitte frist. Det kan kun innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å behandle saker som går

under paragrafene 4,5,19, og 41

9. En lovformelig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte

medlemmer. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

10. Dagsorden skal under en ordinær generalforsamling inneholde følgende punkter:

 1. Spørsmål om generalforsamlingen er lovelig innkalt, og om alle de tilstedeværende har rett til å

være tilstede. (jfr. prgr. 6,2. ledd) samt navneopprop.

 1. Valg av ordstyrer, to referenter, tre personer til tellekorps.

 1. Årsberetning og regnskap.

 1. Forslag.

 1. Bevilgningssaker – herunder faste godtgjørelser til sekretær og eventuelle andre som presenter

klubben (jfr. § 6). Kontingentens størrelse tas opp ved ordinær generalforsamling.

6. Valg.

STYRET

11. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 – to – styremedlemmer.

Videre skal styret suppleres med 2 – to – varamedlemmer.

Styret skal tiltre umiddelbart etter generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når 4-fire- styremedlemmer er til stede.

12. Leder leder foreningens møter og representerer klubben i andre fora. Under dennes

forfall eller når det er ønskelig, overtar nestleder eller et styremedlem hans verv. For den

enkelte anledning kan foreningen velge en annen dirigent.

13. Styremøtene innkalles og ledes av leder. Styremøte kan også avholdes når flertallet av

3.

styremedlemmene krever det. De kan da selv foreta en lovformelig innkallelse.

Et varamedlem har bare stemmerett når et ordinært styremedlem ikke er til stede.

Varamedlemmer har rett til å møte opp til hvert styremøte, og skal ha innkallelse på vanlig måte.

Det innkalles normalt til styremøte med minst 10-ti-dagers varsel.

Styret kan utarbeide forskrifter. Disse må godkjennes av medlemsmøte eller generalforsamlingen.

Styret kan ikke bevilge pengebeløp til enkeltinnkjøp/investeringer som beløper seg til mer enn

kr. 4.000,- uten at medlemsmøte eller generalforsamlingen har gitt sitt samtykke. Dette beløpet

indeksreguleres oppover til nærmeste 100-hundre- kroner (beløpet vedtatt 10/11-86)

Styre-/varamedlemmer underskriver taushetserklæring når de trer inn i styret første gang. Denne

er bindende for all framtidig virksomhet som styre-/varamedlem.

Alle saker som føres i egen protokoll (B-protokoll) er underlagt permanent taushetsplikt.

For saker som føres i ordinær protokoll (A-protokoll), kan styret sette opp retningslinjer for

taushetsplikt i den enkelt sak. Denne taushetsplikt opphører når saken er ferdigbehandlet.

14. Sekretæren fører referatprotokoll fra styremøtene. Under dennes forfall skal protokollen føres av et

annet styremedlem. Kopi av referatet sendes hvert styremedlem innen en uke etter møtet.

Sekretæren utarbeider før hvert ordinær generalforsamling en uførlig rapport over foreningslivet

i inneværende foreningsår.

Sekretæren utarbeider før hver ordinær generalforsamling en utførlig rapport over

foreningslivet i inneværende foreningsår.

Medlemmene har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatenes innhold.

Styremøtereferatene leses opp på hver medlemsmøte.

Sekretæren fungerer også som arkivar. I arkivet oppbevares alt av inntresse for foreningen,

særlig protokoller, regnskap og medlemsfortegnelser.

15. Kassereren fører foreningens regnskap og medlemsfortegnelser.

Regnskapet går fra 1. desember til 30. november.

Det føres separat regnskap for hver utstilling så langt som mulig.

KOMITEER

16. Valgkomiteens oppgaver er å påse at det foreligger tilstrekkelig antall forslag til alle valg,

men den avgir ingen innstilling om de enkelte valg.

Medlemmer i Valgkomiteen kan ikke være medlem av styret, eller være gift/samboende med et

styremedlem.

Valgkomiteens formann leder valgene under generalforsamlingen.

4.

17. Arbeids – og festkomiteer o.l kan nedsettes av styret for spesielle formål. Disse er underlagt

styret og avgir rapport/referat etter hvert møte. Komiteens arbeid innarbeides i årsberetningen.

IV. VALG

18. Valgbart er ethvert medlem som har stemmerett (jfr. prgr. 32).

19. Styremedlemmene velges for følgende funksjonstid

Leder, nestleder, kasserer, sekretær velges for 2 – to – år.

Styremedlemmer velges for 2 –to – år, halvparten hvert år. Varamedlemmer, valgkomiteen og

Revisorer velges for 1 – ett – år.

Leder, kasserer velges i år som sluttes på 1, 3, 5, 7, og 9, mens

nestleder og sekretær velges i år som sluttes på 0, 2, 4, 6, 8.

Det skal velges:

 1. Leder

 2. Nestleder

 3. Kasserer

 4. Sekretær

 5. Strøket

 6. 2 styremedlemmer

 7. 2 varamedlemmer

 8. 3 medlemmer til valgkomiteen

 9. 2 revisorer

 10. Hjemlet antall delegater til NRR’s generalforsamling.

20. Skriftlig valg foretas hvor det er foreslått flere kandidater enn det som skal velges.

21. Ledersvalg foregår ved særskilt avstemming. Oppnår ingen av kandidatene over

halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg av de to som har fått det største

stemmetallet. Valgt blir den som nå får flest stemmer.

22. Når det skal velges flere medlemmer til samme slags verv, velges disse under ett.

Stemmer noen på flere enn det som skal velges, skal det eller de navn som står sist på

stemmeseddelen ikke telle med.

V. FORENINGSDRIFT

23. De alminnelige møter holdes fortrinnsvis 1 – en – gang pr. måned med unntak av

ferieperioden 15. juni – 30. august.

Til behandling av foreningssaker kan medlemmene i et antall av 25 – tjuefem – skriftlig kreve

innkalling til alminnelig møte.

24. Foreningens alminnelige møter kunngjøres senest 7 – sju – dager i forveien.

5.

25. Foreningens møter er åpne med mindre styret beslutter noe annet.

Også til lukkede møter kan styret i særlige tilfeller gi ikke–medlemmer adgang.

Styret kan fastsette særskilt avgift for ikke–medlemmer.

Berusede personer kan bortvises fra medlemsmøtet.

Det servers ikke alkohol i klubbens regi under alminnelige medlemsmøter.

26. Klubben skal selv finansiere den daglige drift – herunder innkjøp av rekvisita og

utførelse av helt nødvendige tjenester o.l. Også nødvendig representasjon skal i størst mulig

utstrekning dekkes av klubben.

IV. FORRETNINGSORDEN

27. Kun medlemmer har rett til å få ordet. Andre kan få ordet dersom 2/3 av forsamlingen er

enig i dette. Spesielt innbudte gjester har alltid talerett.

28. Bare foreningens medlemmer kan fremme forslag til vedtak.

Forslaget må fremstilles skriftlig. Skal foreningen kunne fatte gyldig vedtak i en sak, må

Saken være kunngjort med den frist §. 24 gir.

29. Presserende saker kan uavhengig av § 28 tas opp til behandling og avgjøres dersom

forsamlingen beslutter det med minst 2/3 flertall.

Mistillits – og beklagelsesforslag samt saker som bare kan fremmes på generalforsamlingen,

Kan ikke tas opp etter foregående ledd.

30. Et forslag kan avises av foreningen etter at foreslagsstiller har hatt anledning til å uttale

seg. Avvisningsforslaget kan fremmes helt til forslaget er tatt opp til votering.

31. Foreningen er beslutningsdyktig når minst 25 – tjuefem – av de alminnelige medlemmer er til

stede (jfr. dog §. 9).

Hvis en sak ikke kan avgjøres fordi forsamlingen ikke er beslutningsdyktig, kan saken

fremmes på neste alminnelige medlemsmøte og vedtas uten hensyn til antall fremmøtte.

32. Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 14 år.

På generalforsamlingen kan kun de medlemmer stemme som er innmeldt i klubbens senest

75 – syttifem – dager forut for generalforsamlingen. Som innmeldt gjelder første gang

kontingent betales.

33. Vedtak fattes med simpelt eller relativt flertall med mindre disse lover

sier noe annet (jfr. § 29,1.ledd, 34 , 37, 39 og 41).

Avstemningen skal foregå skriftlig hvis minst ett medlem ønsker det.

Relativt flertall anvendes der det stemmes over flere alternativ.

6.

Ved stemmelikhet har leder – eller ved dennes fravær nestleder – dobbeltstemme.

Hvis vedkommende ikke ønsker å anvende sin dobbeltstemme, treffes avgjørelsen ved

loddtrekning. Leder skal da før votering gi beskjed om at stemmen ikke skal gjelde som

dobbeltstemme. Leder har ikke dobbeltstemme ved personvalg.

34. Den som har fått mistillitsforslag gyldig vedtatt mot seg, plikter å nedlegge sitt verv straks.

Mistillitsforslag må ha 2/3 flertall av de effektive stemmer for å bli vedtatt.

35. Styret avgjør tvistespørsmål med hensyn til disse vedtekter.

V11. REVISJON

36. Revisor kontrollerer regnskapsførselen og gjennomgår og undersøker de avsluttede regnskaper.

Revisor kan ikke være medlem av styret eller være gift/samboende med et styremedlem.

VIII. EKSKLUSJONER, UTMELDING M.M.

37. Medlemmer kan fremme krav om suspensjon av et medlem.

Begrunnelsen skal være skriftlig. Begrunnelsen skal straks og uten opphold forelegges den

person suspensjonskravet gjelder. De impliserte parter må så møte opp på et styremøte der

det kreves 4/5 flertall i styret for å kunne iverksette suspensjon. Innkallelsen av partene skal

sendes rekommandert brev senest 3 – tre – uker før møtet. Avgjørelsen kan fattes selv om

den ene eller begge parter uteblir. Anke må sendes styret innen 14 – fjorten – dager etter at

avgjørelsen om suspensjon er skriftlig medelt i rekommandert brev.

Suspensjonen skal begrunnes.

Den påfølgende avgjørelsen i styret (jfr. 1. ledd) som gjelder fram til generalforsamlingen,

skal være fattet senest 3 – tre – uker etter at innkommet anke er avsendt.

Avgjørelsen skal være begrunnet. Styret har rett til å innkalle partene på nytt.

Et suspendert medlem kan ikke utøve sine rettigheter i klubben.

Eksklusjonsforslag kan deretter fremmes på førstkommende generalforsamling, og må da

vedtas med 2/3 flertall for å kunne iverksettes.

Eksklusjonsforslaget må fremmes skriftlig av et flertall av styret.

Generalforsamlingen kan vedtas at suspensjon skal opprettholdes i inntil 1 – ett – år. Et slikt

vedtak kreves 2/3 flertall.

Suspensjons – og eksklusjonsaker krever skriftlig avstemming. Det er aktiv stemmeplikt.

Det kan bare fremmes krav om suspensjon/eksklusjon dersom man mener et medlem har

 1. vanskjøttet eller mishandlet dyr, eller

 2. ved forsett eller uaktsomhet utsatt egne eller andres dyr for farlig smitte eller annen

alvorlig helserisiko, eller

 1. stått for økonomisk misligheter i klubben,

 2. på annen måte utvist grov utroskap mot klubben.

Bevisbyrden påligger den som reiser krav om suspensjon/ eksklusjon.

7.

Styret kan, dersom det foreligger attesterte veterinærmedisinske bevis, bestemme at et

medlem ikke kan stille ut sine katter eller drive avl med dem før en veterinærinstans har

erklært dyrene smittefrie. Et slikt medlem har for øvrig alle rettigheter.

38. Medlemskapet opphører dersom forfalt kontingent ikke betales etter to purringer, eller

dersom skriftlig utmeldelse sendes sekretæren. Sekretæren skal sørge for at utmeldt/strøket

medlem leverer tilbake til klubben det som tilhører den.

Et medlem kan ikke gå over i en annen klubb uten å ha betalt forfalt kontingent eller

tilbakebetalt annen gjeld til Østfoldkatten. Disse krav betraktes som foreldet etter

henholdsvis 3 – tre – og 5 – fem – år etter siste purring. I særlige tilfeller kan kontingenten

betales forholdsmessig.

39. Klubben kan ikke bringes til opphør så lenge det finnes medlemmer som vil drive den.

40. I tilfelle opphør av klubben tilfaller klubbens midler til NRR.

IX. VEDTEKTER

41. Endringer i disse lover kan bare skje på generalforsamlingen. Forslag til endringer må

framsettes skriftlig og kunngjøres på samme måte som dagsorden til ordinær

generalforsamling. Endringer vedtas med 2/3 flertall.

42. Styret skal alltid ha ajourførte lover.

42a.Habilitetskrav:

Et valgt medlem i et besluttende organ er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å

treffe avgjørelse i en sak når han selv er part i saken. Vedkommende skal da overlate sin plass til valgt

varamedlem. Det samme gjelder når vedkommende har eller har vært gift eller samboer med part i

saken, eller er i slekt eller svogerskap med en av partene i opp-eller nedadstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.

Overnevnte gjelder likedeles når andre særegne forhold foreligger som er eget til å svekke tilliten til

valgt medlems upartiskhet i besluttende organ. Slike forhold kan være at sakens utfall kan

innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende eller noen vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en av partene.

I tvilstilfeller bli habilitetsspørsmålet avgjort av besluttende organ. Spørsmålet avgjøres ved simpelt

flertall.

8.

X. BEGREPSDEFINISJONER

43. Begreper o.l. nevnt i vedtektene skal forstås som nevnt i denne paragraf.

 1. Aktiv stemmeplikt: Man må stemme for eller mot, resp. ja eller nei

 1. Effektiv stemme: Stemme/stemmeseddel som ikke er avholdende eller blank

 1. Forsamlingen: Stemmeberettigede medlemmer under et medlemsmøte eller

generalforsamling.

 1. Kunngjøringsfrist for skriv o.l. til medlemmene: Utsendelsesfrist: Postemplingsdatoen gjelder.

 1. Medlem: Medlem av Østfoldkatten

 1. Mishandle: Veterinær/veterinærmyndighet eller kommunal dyrevernsnemnd avgjør på

Grunnlag av vitneprov og/eller egne iakttakelser.

 1. Relativt flertall: Flere stemmer enn for noe annet forslag ( gjelder når det foreligger mer

enn to alternativ.

 1. Simpelt flertall: Mer en halvparten av stemmene.

 1. Styremedlem: De som er nevnt i § 11, 1. ledd1. og 2 punkt.

 1. Trygdet: En som mottar trygd fra folketrygden og har den som hovedinntekt.

 1. Vanskjøtte: Dette avgjøres av veterinær/veterinærmyndighet eller kommunal

dyrevernsnemnd.

 1. Meddelt i § 37, 1 ledd. Poststemplets dato når beskjed om rekommandert sending

sendes mottakere. Der det oppstår problemer, gjelder norsk lov. Tidspunktet må alltid

tolkes til gunst for den som utsettes for suspensjonsforslag.

9.

REGLER FOR DELTAKELSE OG UTREGNING AV ÅRETS BESTE KLUBBKATTER I ØSFOLDKATTEN

 1. Basert på NRRs Årets katt lister, vil det deles ut pris til Østfoldkatter som har henholdsvis 5 (voksen/kastrat) og 3 (kattunge/ungdyr) tellende utstillinger. Huskatt utdeles etter NRR liste. Senior, veteran og oppdrett utdeles også etter listene, men samlet over alle kategorier, pga det lille antallet katter.

Det tas ut beste klubbkatt i følgende klasser:

1 fertil i kat 1

1 kastrat i kat. 1

1 kattunge/ungdyr i kat. 1

1 fertil i kat 2

1 kastrat i kat. 2

1 kattunge/ungdyr i kat. 2

1 fertil i kat 3

1 kastrat i kat. 3

1 kattunge/ungdyr i kat. 3

1 fertil i kat 4

1 kastrat i kat. 4

1 kattunge/ungdyr i kat. 4

1 huskatt

1 senior

1 veteran

1 oppdrett

 1. Utgår

 1. Utgår

 1. Utgår.

 2. Utgår

 1. Klubben bekjentgjør resultatene av konkurransen snarest mulig, og senest 1. mars i klubb-bladet eller i eget skriv.

 1. Protest mot utregningsresultatet må være poststemplet senest 3 – tre – uker etter at

resultatene er gjort kjent for medlemmene i medhold av pkt. 6 overfor. Slik protest sendes rekommandert eller på annet måte hvor det kan dokumenteres at protesten er mottatt av styret.

 1. Utgår

1

9. utgår.

 1. Utgår

 1. For at en kattes utstillingsresultat skal telle må katten være eiet av klubbmedlem på utstillingstidspunktet

Det forutsetter også at eieren til katten er medlem av klubben ved utgangen av det året hvor resultatene er tellende.

Styret utpeker en utregner.

.

Vedektene er oppdatert etter Østfoldkattens generalforsamling 22. november 2016.